Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu

Terminy

   HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja  2023 r.

do 16 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

 

od 25 lipca 2023 r.

do 28 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 10 lipca 2023 r.

 

28 lipca 2023 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 lipca 2023 r.

godz. 12.00

3 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 18 lipca 2023 r.

od 25 lipca 2023 r.

do 4 sierpnia 2023  r.

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , o którym mowa w art.ust.1 pkt 4-5 ustawy Prawo Oświatowe

od 17 lipca 2023 r.

do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2023 r.

do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11257