Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu

Laur Bytnara

 

REGULAMIN NADANIA ODZNAKI „LAUR BYTNARA”
w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im.Janka Bytnara „Rudego”
w Kaliszu
1. Odznakę „Laur Bytnara” otrzymuje młodzież z Technikum nr 6, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 oraz Branżowej Szkoły I stopnia za wzorową postawę ucznia i patrioty.

2. Odznakę brązową i srebrną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen kolejno:
- 4,5 odznaka brązowa
- 4,6  odznaka srebrna
Odznaką brązową i srebrną wyróżnia się uczniów klas I, II, III technikum czteroletniego, klas I i II branżowej szkoły I stopnia  oraz  klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Odznaką złotą  wyróżnia się uczniów, którzy na wcześniejszych etapach kształcenia otrzymali odznakę brązową lub srebrną i uzyskali średnią ocen  co najmniej 4,75.

4. Pozostałe warunki wyróżnienia:
-  ocena wzorowa z zachowania
-  aktywny udział w uroczystościach  szkolnych i pozaszkolnych.
-  znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne
- uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej (wysoka lokata) lub ogólnopolskim konkursie przedmiotowym  przynajmniej na szczeblu wojewódzkim.
- aktywna działalność w  szkolnych organizacjach i kółkach zainteresowań

5. Uczeń aspirujący do nagrody musi uzyskać wymienioną powyżej  odpowiednią średnią ocen oraz spełnić minimum dwa warunki zapisane w punkcie 3.

6. Odznakę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek przewodniczącego Zespołu Wychowawczego lub wychowawcy klasy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

7.Na odznace umieszczony jest wizerunek Janka Bytnara „Rudego” oraz nazwa szkoły.

8.Wyróżnienie wręczane jest nagrodzonym uczniom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli rodziców
i zaproszonych gości.

9.Załącznikiem do odznaki jest List Gratulacyjny dla  Rodziców oraz nagroda książkowa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10951