Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Załącznik nr  2

do Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora

 Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich

 1. Janka Bytnara”Rudego” w Kaliszu

 z dnia 25 marca 2020 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UCZNIOWSKICH                                                                                        W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. JANKA BYTNARA „ RUDEGO”                       W KALISZU

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów ZSGH w Kaliszu.
 3. Szafki stanowią własność szkoły.
 4. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 5. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 6. Każda szafka posiada dwa klucze : jeden do użytku ucznia , drugi zapasowy , który znajduje się u osoby odpowiedzialnej za szafki wyznaczonej w danym roku szkolnym przez Dyrektora.
 7. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 8. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek . Ewidencja przechowywana jest przez osobę odpowiedzialną za szafki wyznaczoną przez Dyrektora.
 9. Dostęp do ewidencji szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły i wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły.

 

 1. Zadania i obowiązki użytkowników szafek

1.Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań , książek , pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2.Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3.Uczeń , który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

4.Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu , wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne oraz substancji mogących stworzyć zagrożenie dla społeczności szkolnej.

5.Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób , aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.

6.W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych , za utratę szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

7.Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów , rysunków oraz innych działań mających skutek trwały (np. naklejki ).

8.Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.

9.Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do osoby odpowiedzialnej za szafki wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły.

10.Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam produktów , które mogą ulec zepsuciu przez okres wakacji.

 

III. Klucze i zasady ich użytkowania

1.Każdy zamek w szafce posiada dwa klucze.

2.Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem korzystania z szafek szkolnych.

3.Uczniowie , którzy w danym roku szkolnym kończą naukę zobowiązani są do zwrotu kluczyka najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie , którzy nie zwrócą kluczyka będą obciążeni kosztem wymiany wkładki, czyli brakiem zwrotu kaucji , która została wpłacona przy odbiorze przez ucznia szafki szkolnej.

4.Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają kluczyk przed odebraniem dokumentów.

5.W przypadku zgubienia kluczyka lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszty dorobienia kluczyka lub wymiany wkładki zamka. Ten fakt należy zgłosić do osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły.

6.Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki , nie pozostawianie kluczyka w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

 1. Zasady opłat za szafkę szkolną

1.Wysokość kaucji za szafkę wynosi 50 zł na cały okres pobytu ucznia w szkole. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki oraz nie oddania kluczyka  w momencie ukończenia szkoły .

2.W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidywany (np. zmiana szkoły) możliwy jest zwrot kaucji za szafkę , jeżeli nie wystąpiły okoliczności wpływające na pomniejszenie kwoty ( uszkodzenie szafki , zgubienie kluczyka).

3.W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia i po zwrocie kluczyka , uczeń otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej kaucji.

4.Kaucja może zostać pomniejszona o koszt dorobienia kluczyka w przypadku zgubienia lub naprawy szafki z winy użytkownika.

 

 

 1. Przypadki szczególne

1.W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej , ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2.Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.

3.W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających , narkotyków , alkoholu lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ( lub osoba upoważniona) ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki szkolnej. W takiej sytuacji sporządzony będzie pisemny protokół.

 1. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się między użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem szafki jest ta osoba, której przydzielono szafkę i kluczyk. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób to użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i rozliczenia ze Szkołą.

 

 1. Postanowienia końcowe

1.Wszystcy uczniowie szkoły zobowiązani są znać , przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-19
Data publikacji:2021-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2585